Zadzwoń do nas: +31 626 395 743 . info@vcaanh.nl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący stronę Certyfikaty VCA zwany Organizatorem.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie.

1.3 Prowadząc zapisy na prowadzone przez siebie kursy Organizator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Organizatorowi i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Organizator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas zapisywania się na kurs, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Organizatora:

  1. podczas rejestracji na kurs (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer SOFI/BSN)
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać strony Certyfikaty VCA oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub usług bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Organizatora za pośrednictwem witryny, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem witryny, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych na stronach. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. 

2.6 Organizator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora lub gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Organizatora danych osobowych Użytkownika innemu niż Organizator administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.